Dữ liệu biên mục

Hoyle, Rick H
        Research methods in social relations /  Rick H. Hoyle, Monica J. Harris, Charles M. Judd. - 7e. - Fort Worth, TX : Wadsworth, 2002
        xxiii, 568tr. : minh họa ; 24cm.
        Thư mục tr. 538-556
        ISBN: 0155061399
        
1. Khoa học xã hội - -- Phương pháp nghiên cứu. 2. Social sciences - -- Research - -- Methodology. 3. Phương pháp. 4. Nghiên cứu. 5. Khoa học. 6. Xã hội. 7. Quan hệ. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 300.72 H868-ReseM

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900052
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)