Dữ liệu biên mục

Danner, Mark, 1958-
        The massacre at El Mozote : a parable of the Cold War /  Mark Danner. - 1st ed. - New York : Vintage Books, 1994
        304 tr. : minh họa, bản đồ ; 21 cm.
        Bao gồm thư mục tài liệu tham khảo (tr. 163-172)
        ISBN: 9780679755258
        
1. Cuộc tàn sát-- -- El Salvador-- -- El Mozote. 2. El Salvador-- -- Chính trị và chính quyền-- -- 1979-. 3. El Mozote (El Salvador) -- History. 4. Thảm sát. 5. Nhà nước. 6. Chính quyền. 7. Chiến tranh. 8. Lịch sử. 9. Tư liệu. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 972.84/33 D188-Massacre

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
BO2000177, BO2000190
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)