Dữ liệu biên mục

Levi, Primo
        Survival in Auschwitz : the Nazi assault on humanity /  Primo Levi ; Stuart Woolf dịch từ tiếng Ý ; bao gồm "A conversation with Primo Levi by Philip Roth".. - 1st ed. - New York : Collier Books ; Toronto : Maxwell Macmillan Canada, 1993
        187 tr. ; 21 cm.
         Dịch từ : Se questo è un uomo; các bản dịch tiếng Anh trước có nhan đề: If this is a man
        ISBN: 9780684826806
        
1. Levi, Primo. 2. Auschwitz (Trại tập trung). 3. Chiến tranh thế giới, 1939-1945-- -- Chuyện kể, người Ý. 4. Holocaust, Jewish (1939-1945)-- -- Ý-- -- Chuyện kể. 5. Văn học. 6. Lịch sử. 7. Chuyện kể. 8. Chiến tranh. 9. Đối thoại. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 940.53/18/092 L664-Survival

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
BO2000186
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)