Dữ liệu biên mục

Moffatt, Peter G
        Experimetrics : econometrics for experimental economics /  Peter G. Moffatt. - 1st ed. - London : Macmillan International, Red Globe Press, 2016
        xv, 476 tr. : minh họa, 24 cm.
        Bao gồm thư mục tài liệu tham khảo (tr. 463-471) và chỉ mục (tr. 473-476)
        ISBN: 9780230250239
        
1. Kinh tế lượng. 2. Kinh tế học. 3. Kinh tế lượng. 4. Thực nghiệm. 5. Kinh tế học. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 330.0151 M695-Experimetrics

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO2000211
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 15/01/2021
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)