Tài liệu mới
 Experimetrics : econometrics for experimental economics / Peter G. Moffatt
 Báo cáo thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2020 : Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững / Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam
 Survival in Auschwitz : the Nazi assault on humanity / Primo Levi ; Stuart Woolf dịch từ tiếng Ý ; bao gồm "A conversation with Primo Levi by Philip Roth".
 The massacre at El Mozote : a parable of the Cold War / Mark Danner
 The bottom billion : why the poorest countries are failing and what can be done about it / Paul Collier.
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Social research methods / Alan Bryman (2 lượt)
  2. Research methods in social relations / Rick H. Hoyle, Monica J. Harris, Charles M. Judd (1 lượt)