Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; ng.d. Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương, Nguyễn Vũ Tùng, Bạch Xuân Dương
   
Dữ liệu biên mục
Krugman, Paul R
        Kinh tế học quốc tế : lý thuyết và chính sách.  T.1  : Những vấn đề về thương mại quốc tế /  Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; ng.d. Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương, Nguyễn Vũ Tùng, Bạch Xuân Dương. - 1e. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996
        499 tr. ; 22 cm.        
1. Kinh tế học quốc tế. 
I. Obstfeld, Maurice. II. Bùi Thanh Sơn d. III. Nguyễn Thái Yên Hương d. IV. Nguyễn Vũ Tùng d. V. Bạch Xuân Dương d.

Phân loại DDC : 337 K94-Inte1**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000615, BO0100033, BO0100036, BO0200056
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)