N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b.
   
Dữ liệu biên mục

Mankiw, N. Gregory
        Kinh tế học vi mô = Principles of microeconomics /  N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b.. - 6th ed. - Cengage Learning, 2014
        557tr. : biểu đồ, minh họa ; 24 cm.
        Bao gồm danh mục Thuật ngữ
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh : Principles of microeconomics. - 6th ed. - Cengage Learning
        ISBN: 9789814609753
        
1. Kinh tế học vi mô--Giáo trình. 2. Kinh tế học. 3. Vi mô. 

Phân loại DDC : 338.5 M278-Micro**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300155-9, BO1800109-10, BO1900035-8
  • Số bản: 11
  • Số bản rỗi: 11 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)