Michael J. Sandel
   
Dữ liệu biên mục

Sandel, Michael J
        Justice: what's the right thing to do? /  Michael J. Sandel. - 1st ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2009
        308tr. ; 24cm.        ISBN: 9780374180652
        
1. Công bằng. 2. Giá trị. 3. Đạo đức. 4. Đạo đức. 5. Công bằng. 6. Điều đúng. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 172.2 S214-Justi

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000070-1, BO2100018
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)