Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch
   
Dữ liệu biên mục

Ariely, Dan
        Phi lý trí : Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người /  Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch. - 1st ed. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
        263 tr. ; 21 cm.        
1. Kinh tế học-- -- Khía cạnh tâm lý. 2. Ra quyết định. 3. Lý trí. 4. Quyết định. 5. Động lực. 
I. Hồng Lê, dịch. II. Phương Lan, dịch. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Predictably irrational : the hidden forces that shape our decisions

Phân loại DDC : 153.83 A696-PredI**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000021-4
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)