Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
   
Dữ liệu biên mục

Khandker, Shahidur R
        Cẩm nang đánh giá tác động: các phương pháp định lượng và thực hành /  Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad. - 1st ed. - Hà Nội : Dân trí, 2010
        229tr. : minh họa, 26cm.        
1. Dự án phát triển kinh tế - -- Đánh giá. 2. Viện trợ kinh tế - -- Đánh giá. 3. Cẩm nang. 4. Đánh giá. 5. Tác động. 6. Định lượng. 7. Chính sách. 
I. Koolwal, Gayatri B. . II. Samad, Hussain A. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Handbook on impact evaluation: quantitative methods and practices

Phân loại DDC : 338.900 72 K45-HandI**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100016
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)