Phạm Duy Nghĩa
   
Dữ liệu biên mục

Phạm Duy Nghĩa
        Giáo trình pháp luật đại cương /  Phạm Duy Nghĩa. - 1st ed. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2011
        294 tr. ; 21 cm.        
1. Luật pháp-- -- Việt Nam-- -- Giáo trình. 2. Giáo trình. 3. Pháp luật. 4. Việt Nam. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 340.095 97 PH104NGH-GiaoT

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100159, BO1300008, BO1300026, BO2000165, BO2100885
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)