Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
   
Dữ liệu biên mục

Stiglitz, Joseph E
        Economics of the public sector /  Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard. - 4th ed. - New York : W. W. Norton & Company, Inc., 2015
        xxxii, 923 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
        Bao gồm Thư mục tham khảo (tr. 880-892) và Chỉ mục
        ISBN: 9780393925227
        
1. Tài chính công-- -- Hoa Kỳ. 2. Chính sách ngân sách-- -- Hoa Kỳ. 3. Kinh tế học. 4. Khu vực công. 5. Chính sách. 6. Ngân sách. 
I. Rosengard, Jay K. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 336.73 S854-EconP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0100128
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)