Nguyễn Sĩ Dũng
   
Dữ liệu biên mục

Nguyễn Sĩ Dũng
         Bàn về Quốc hội và những thách thức của khái niệm (sách tham khảo) /   Nguyễn Sĩ Dũng. - 1st ed. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
        351 tr. : bảng biểu, 21 cm.
        Tóm tắt: Phần 1, vượt lên những thách thức của khái niệm. Phần 2, vấn đề và suy ngẫm

        ISBN: 9786045726907
        
1. Việt Nam. Quốc hội. 2. Quốc hội. 3. Thách thức. 4. Khái niệm. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 328.597 NG527D-BanVê

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700011-2, BO2000064-5, BO2100883
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)