N. Gregory Mankiw
   
Dữ liệu biên mục

Mankiw, N. Gregory
        Macroeconomics /  N. Gregory Mankiw. - 9th ed. - New York : Worth Publishers, 2016
        xxxv, 642 tr. : minh họa màu, 23 cm.
         Bao gồm thư mục thuật ngữ và chỉ mục
        ISBN: 9781319154035
        
1. Kinh tế vĩ mô. 2. Kinh tế học. 3. Vĩ mô. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 M278-Macro

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700083-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)