Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam
   
Dữ liệu biên mục

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
        Báo cáo thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2020 : Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững /   Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. - 1st ed. - Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2020
        xlv, 300 tr. : minh họa màu, 30 cm.
        Bao gồm phụ lục (tr. 287-292) và danh mục tài liệu tham khảo (tr. 293-300)

        Tóm tắt: Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có Đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn lại 10 năm phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long 2009-2019 và chỉ ra năng lực cạnh tranh của các cụm ngành vùng Đồng bằng sông Cửu Long như ngành lúa gạo, thủy sản, ra quả, du lịch, năng lượng và logistics

        ISBN: 9786049654107
        
1. Cạnh tranh-- -- Việt Nam-- -- Khía cạnh kinh tế. 2. Kinh tế-- -- Việt Nam. 3. Phát triển bền vững-- -- Việt Nam. 4. Việt Nam. 5. Đồng bằng sông Cửu Long. 6. Cạnh tranh. 7. Kinh tế. 8. Phát triển. 9. Cụm ngành. 10. Lúa gạo. 11. Thủy sản. 12. Du lịch. 13. Năng lượng. 14. Rau quả. 15. Logistics. 
I. Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM). II. Đại học Fulbright Việt Nam. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Annual economic report Mekong Delta 2020 : enhancing competitiveness for sustainable development

Phân loại DDC : 330.9597 VCCI-Annual2020**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000220-3
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)