Michael N. Mitchell.
   
Dữ liệu biên mục

Mitchell, Michael N., author
        Interpreting and visualizing regression models using Stata / Michael N. Mitchell.. - 2nd ed. - College Station, Texas : Stata Press, 2021
        xxx, 610 pages : illustrations ; 24 cm.
        Includes bibliographical references (pages 597-599) and index
        ISBN: 9781597183215
        
1. Stata. 2. Regression analysis-- -- Computer simulation. 3. Stata. 4. Phần mềm thống kê. 5. Đồ họa. 6. Hồi quy. 7. Mô hình. 8. Mô phỏng. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : QA278.2 M565-Inter

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2200596-7
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)