Lisa Daniels, Washington College, Nicholas Minot, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
   
Dữ liệu biên mục

Daniels, Lisa, author
        An introduction to statistics and data analysis using Stata : from research design to final report /  Lisa Daniels, Washington College, Nicholas Minot, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.. - 1st ed. - Los Angeles : SAGE, 2020
        xx, 370 pages : illustrations ; 23 cm.
        Includes bibliographical references and index

        Tóm tắt: An introduction to statistics and data analysis using Stata: from research design to final report / by Lisa Daniels and Nicholas W.Minot. Part 1. The research process and data collection -- Part 2. Describing data -- Part 3. Testing hypotheses -- Part 4. Exploring relationships

        ISBN: 9781506371832 (Paperback : acid-free paper)
        
1. Stata. 2. Social sciences-- -- Statistical methods-- -- Computer programs. 3. Quantitative research-- -- Computer programs. 4. Phần mềm thống kê. 5. Định lượng. 6. Phân tích. 7. Dữ liệu. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : HA32 .D37-Intro

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2200592-3
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)