Partha Deb (Hunter College, CUNY and NBER), Edward C. Norton (University of Michigan and NBER), Willard G. Manning (University of Chicago).
   
Dữ liệu biên mục

Deb, Partha, author
        Health econometrics using Stata /  Partha Deb (Hunter College, CUNY and NBER), Edward C. Norton (University of Michigan and NBER), Willard G. Manning (University of Chicago).. - 1st ed. - College Station, Texas : Stata Press, 2017
        xvi, 264 pages : illustrations ; 24 cm.
        "A Stata Press publication."
        Includes bibliographical references (pages 237-246) and indexes
        ISBN: 9781597182287
        
1. Stata. 2. Medical care, Cost of-- -- Econometric models. 3. Medical care-- -- Utilization-- -- Econometric models. 4. Medical economics-- -- Econometric models. 5. Phần mềm thống kê. 6. Định tính. 7. Kinh tế lượng. 8. Sức khỏe. 
I. Norton, Edward C., author. II. Manning, Willard G., Jr. (Willard Graham), 1946-2014, author. III. Nhan đề

Phân loại DDC : RA410.5 .D43-Health

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2200594-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)