N. Gregory Mankiw.
   
Dữ liệu biên mục

Mankiw, N. Gregory, author
        Principles of macroeconomics /  N. Gregory Mankiw.. - 9th ed. - Boston, MA : Cengage Learning, 2021
        xxv, 531 pages : ill. col. ; 26 cm.
         Asia edition from Cengage
        Includes index
        ISBN: 9780357133491
        
1. Macroeconomics. 2. Kinh tế vĩ mô. 
I. Nhan đề

Một phần của nhan đề: Macroeconomics

Phân loại DDC : HB172.5 .M356-Principles

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2200591
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)