W. Richard Scott, Gerald F. Davis
   
Dữ liệu biên mục
Scott, W. Richard
        Organizations and organizing : rational, natural, and open system perspectives /  W. Richard Scott, Gerald F. Davis. - 1e. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2007
        xi, 452 tr. : minh họa ; 23 cm.
        Thư mục tr. 391-438
        ISBN: 0131958933
        
1. Xã hội học tổ chức. 
I. Davis, Gerald F. (Gerald Fredrick), 1961-.

Phân loại DDC : 302.35 S426-OrgaO

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1200054
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)