Dữ liệu biên mục
Bodie, Zvi
        Essentials of investments /  Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. - 9th ed. - New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, 2013
        xxviii, 741, i-22 tr. : minh họa màu ; 29 cm.
        Bao gồm danh mục tài liệu tham khảo (tr. 736-741) và chỉ mục
        ISBN: 9780078034695
        
1. Đầu tư. 2. Production. 
I. Kane, Alex. II. Marcus, Alan J. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.6 B667-EsseI

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700271
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)