Asian Development Bank
   
Dữ liệu biên mục
Asian Development Bank
        Key indicators of developing Asian and Pacific countries 1995 - Vol.26 / Asian Development Bank. - 1. - Oxford University Press, Inc. , 1995
        417p.        ISBN: 0195874919
        
1. No. 2. Key Indicators. 

Phân loại DDC : 314 FIN

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)