Dữ liệu biên mục
Gujarati, Damodar N.
        Kinh tế lượng cơ sở.  T.2 (Ch.10-13152122) /  Damodar N. Gujarati; ng.d. Cao Hào Thi, Nguyễn Xuân Thành, Băng Tâm. - 3e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, [1998]
        267tr. ; 30cm.
        Photocopy
        
1. Kinh tế lượng. 
I. Cao Hào Thi. II. Nguyễn Xuân Thành. III. Băng Tâm.

Phân loại DDC : 330.015 1 G896-BasiE*

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000142
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)