Michael E. Porter
   
Dữ liệu biên mục

Porter, Michael E., 1947-
        The competitive advantage of nations /  Michael E. Porter. - 1st ed.. - New York : Free Press, 1990
        xx, 855 tr. ; 25 cm.
        Thư mục tr. 815-831
        ISBN: 0029253616
        
1. Cạnh tranh quốc tế. 2. Doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 3. Lập kế hoạch chiến lược. 4. Phát triển kinh tế. 5. Quản lý công nghiệp. 6. Quốc gia. 7. Lợi thế. 8. Cạnh tranh. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 382.104 2 P847-CompA

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001386
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)