Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
   
Dữ liệu biên mục

Brealey, Richard A.
        Principles of corporate finance /  Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. - 11th ed. - New York : McGraw-Hill Irwin, 2014
        xxviii, 889, [50] tr. : minh họa màu ; 26 cm. - (The McGraw-Hill/Irwin loạt sách về tài chính, bảo hiểm và bất động sản)

        Bao gồm danh mục tài liệu tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780078034763
        
1. Công ty-- -- Tài chính. 2. Tài chính. 3. Công ty. 
I. Myers, Stewart C. II. Allen, Franklin, 1956-. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.15 B828-PrinC

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700269
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)