Dữ liệu biên mục

Lehrer, Jonah
        Chúng ta quyết định như thế nào? /  Jonah Lehrer; ng.d Lê Trung Hoàng Tuyến. - 1st ed. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2016
        451 tr. ; 21 cm.
        Nguyên bản : How we decide
        ISBN: 9786046525660
        
1. Giải quyết vấn đề. 2. Ra quyết định (Tâm lý học). 3. Lựa chọn (Tâm lý học). 4. Quyết định. 5. Lựa chọn. 
I. Lê Trung Hoàng Tuyến. II. Nhan đề

How we decide

Phân loại DDC : 153.83 L522-ChunT

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300239
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)