International Monetary Fund
   
Dữ liệu biên mục
Leader00638nz a2200241n 4500
001FUV0000001536
041$aEng
082##$a336.597
090##$a336.597 $bIMF-Vietn
245##$aVietnam : $btoward fiscal transparency / $cInternational Monetary Fund
246$aViệt Nam : $btiến tới minh bạch tài chính
250##$a1e
260##$aH. : $bInternational Monetary Fund : $bWorld Bank, $c1999
300##$a68 tr. ; $c28 cm
650#0$aTài chính công - $zViệt Nam
651#0$aViệt Nam - $xChính sách kinh tế
710$aInternational Monetary Fund
710$aWorld Bank
999##$aBáo cáo
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001270
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)