Jonathan Gruber
   
Dữ liệu biên mục

Gruber, Jonathan
        Public finance and public policy /  Jonathan Gruber. - 4th ed. - New York : Worth Publishers, 2013
        xxxvii, 771, [50] tr. : minh họa màu ; 27 cm.
        Bao gồm danh mục tài liệu tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781429278454
        
1. Tài chính công. 2. Chính sách ngân sách. 3. Phúc lợi công-- -- Tài chính. 4. Thuế. 5. Tài chính công. 6. Chính sách công. 7. Ngân sách. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 336 G885-PublF

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO0700270
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 15/01/2020
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)