John D. Finnerty ; ng. d. Hồng Vân và nh. ng. khác; h. đ. Hồng Vân và nh. ng. khác
   
Dữ liệu biên mục

Finnerty, John D
        Tài trợ dự án: kỹ thuật tài trợ dự án dựa trên tài sản /  John D. Finnerty ; ng. d. Hồng Vân và nh. ng. khác; h. đ. Hồng Vân và nh. ng. khác. - TP. HCM : Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Tinh Văn Media, 2014
        567 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm.
        Bao gồm danh mục tài liệu tham khảo và chú thích
        
1. Đầu tư vốn. 2. Đầu tư vốn - -- Nghiên cứu tình huống. 3. Công ty - -- Tài chính - -- Nghiên cứu tình huống. 4. Kỹ thuật tài chính. 
I. Hồng Vân d. và h. đ. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.152 F514-ProjF**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001800-2
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)