Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn,...
   
Dữ liệu biên mục
Pindyck, Robert S
        Kinh tế học vi mô /  Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn,.... - 3e. - Hà Nội : Thống kê, 1999
        714 tr. : minh họa ; 27 cm.        
1. Kinh tế học vi mô. 
I. Bùi Anh Tuấn d. II. Rubinfeld, Daniel L.

Phân loại DDC : 338.5 P648-Micro**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000659, BO0000776
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)