Clyde P. Stickney, Roman L. Weil
   
Dữ liệu biên mục
Stickney, Clyde P., 1944-
        Financial accounting : an introduction to concepts, methods, and uses /  Clyde P. Stickney, Roman L. Weil. - 8e. - Fort Worth : Dryden Press, 1997
        xviii, 921, [98] tr. : minh họa ; 25 cm.
        1 quyển photocopy
        ISBN: 0030182689
        
1. Kế toán. 
I. Weil, Roman L.

Phân loại DDC : 657 S854-FinaA

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001491, BO0200149
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)