Dữ liệu biên mục

        Learning from catastrophes : strategies for reaction and response /  edited by Howard Kunreuther and Michael Useem ; in collaboration with the World Economic Forum Global Agenda Council on the Mitigation of Natural Disasters. - Upper Saddle River, N.J. : Wharton School Pub., 2010
        xvii, 332 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Bao gồm tài liệu tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780137044856
        
1. Quản trị khẩn cấp. 2. Quản trị rủi ro. 3. Thảm họa. 4. Học tập. 5. Chiến lược. 6. Phản ứng. 7. Hưởng ứng. 8. Khẩn cấp. 
I. Kunreuther, Howard. II. Useem, Michael. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 363.34 K95-LearC

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001816
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)