edited by Parthasarathi Shome
   
Dữ liệu biên mục
        Tax policy handbook /  edited by Parthasarathi Shome. - 1e. - [Washington, D.C.?] : Tax Policy Division, Fiscal Affairs Dept., International Monetary Fund, 1995
        xi, 318 tr. : minh họa ; 28 cm.        ISBN: 155775490X
        
1. Hệ thống thuế - -- Cẩm nang. 2. Chính sách thuế - -- Cẩm nang. 3. Taxation - -- Handbooks, manuals, etc. 4. Fiscal policy - -- Handbooks, manuals, etc. 
I. Shome, Parthasarathi, 1950-.

Phân loại DDC : 336.2 S559-TaxPo

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000534, BO0400162
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)