Michael Lipsky
   
Dữ liệu biên mục

Lipsky, Michael
        Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in public services /  Michael Lipsky. - 1st ed. - New York : Russell Sage Foundation, 1980
        xviii, 244 tr. ; 23 cm.        
1. Chính sách xã hội. 2. Công chức. 3. Tiến thoái lưỡng nan. 4. Cá nhân. 5. Dịch vụ công. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 361.301 L767-StreB

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300046
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)