Dữ liệu biên mục
        Báo cáo phát triển Việt Nam 2001 : Việt Nam 2010 tiến vào thế kỷ 21.  : Tổng quan /  Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. - 1e. - Hà Nội : Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, 2000
        25 tr. : minh họa màu, bản đồ màu ; 28 cm.
   I. Ngân hàng Thế giới. II. Ngân hàng Phát triển Châu Á. III. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

Phân loại DDC : VDR WB-Vie01**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001777
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)