Dữ liệu biên mục

        Managing crises : responses to large-scale emergencies /  edited by Arnold M. Howitt and Herman B. Leonard with David Giles. - Washington D.C. : CQ Press, 2009
        xx, 646 tr. : bản đồ ; 24 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780872895706
        
1. Quản trị khẩn cấp-- -- Hoa Kỳ. 2. Quản trị khủng hoảng-- -- Hoa Kỳ. 3. Quản lý. 4. Khủng hoảng. 5. Phản ứng. 6. Tình huống. 7. Khẩn cấp. 
I. Howitt, Arnold M., 1947-. II. Leonard, Herman B. III. Giles, David. IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 363.34/560973 H863-ManaC

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001818
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)