Dữ liệu biên mục

Ministry of Planning and Investment of Vietnam
        Vietnam 2035 : toward prosperity, creativity, equity, and democracy /  Ministry of Planning and Investment of Vietnam, World Bank Group. - 1st ed. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016
        xxxv, 368 tr. : minh họa màu, 24 cm.
        Tóm tắt: Chapter 1: Thirty years of renovation and Vietnam’s aspirations for 2035. Chapter 2: Enabling economic modernization and private sector development. Chapter 3: Building national innovation capacity. Chapter 4: Managing urbanization for greater economic efficiency. Chapter 5: Achieving sustainable and climate-resilient growth. Chapter 6: Promoting equity and social inclusion. Chapter 7: Building modern institutions for an effective state

        ISBN: 9781464808241
        
1. Dự báo kinh tế-- -- Việt Nam-- -- 2035. 2. Việt Nam-- -- Chính sách kinh tế. 3. Việt Nam-- -- Chính sách xã hội. 4. Công bằng. 5. Dân chủ. 6. Sáng tạo. 7. Thịnh vượng. 8. Việt Nam. 
I. World Bank Group. II. Nhan đề

Việt Nam 2035 : hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

Phân loại DDC : 330.9597 BKHDT-ViêtN35

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
E1500288
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)