Ramu Ramanathan
   
Dữ liệu biên mục
Ramanathan, Ramu, 1936-
        Introductory econometrics with applications /  Ramu Ramanathan. - 5th ed. - Fort Worth : Harcourt College Publishers, 2002
        xvi, 688tr. : minh họa ; 24cm.
        Photocopy
        ISBN: 0030341868
        
1. Kinh tế lượng. 2. Kinh tế lượng. 3. Ứng dụng. 4. Giới thiệu. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 330.0151 R165-IntrE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400036
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)