Dữ liệu biên mục
        Marketing Asian places : attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations /  Philip Kotler ... [et al]. - 1e. - Singapore : Wiley & Sons ; New York : Wiley, 2002
        xiii, 443 tr. : minh họa, bản đồ ; 24 cm.
        1 quyển photocopy
        ISBN: 0471479136
        
1. Đầu tư nước ngoài - -- Châu Á. 2. Du lịch - -- Châu Á. 3. Marketing địa phương - -- Châu Á. 
I. Kotler, Philip.

Phân loại DDC : 658.8 K87-MarkA

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200164, BO0400450
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)