Pedro Belli, Jock R. Anderson, Howard N. Barnum,...
   
Dữ liệu biên mục
        Economic analysis of investment operations : analytical tools and practical applications /  Pedro Belli, Jock R. Anderson, Howard N. Barnum,.... - 1e. - Washington, D.C. : World Bank, 2001
        xxviii, 264 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Thư mục tr. 247-257
        ISBN: 0821348507
        
1. Dự án phát triển kinh tế - -- Đánh giá. 2. Economic development projects - -- Evaluation. 
I. Belli, Pedro. II. Anderson, Jock R. III. Barnum, Howard N.

Phân loại DDC : 338.900 684 B443-EconA

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200082
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)