Daron Acemoglu, James A. Robinson
   
Dữ liệu biên mục

Acemoglu, Daron
        Why nations fail : the origins of power, prosperity and poverty /  Daron Acemoglu, James A. Robinson. - 1st ed. - New York : Crown Publishers, 2012
        529 tr. : minh họa, bản đồ ; 22 cm.        ISBN: 9780307719218
        
1. Kinh tế học - -- Khía cạnh chính trị. 2. Lịch sử kinh tế - -- Khía cạnh chính trị. 3. Nghèo - -- Quốc gia đang phát triển. 4. Quốc gia đang phát triển - -- Chính sách kinh tế. 5. Quốc gia đang phát triển - -- Chính sách xã hội. 6. Quốc gia. 7. Thất bại. 8. Nguồn gốc. 9. Quyền lực. 10. Thịnh vượng. 11. Nghèo đói. 
I. Robinson, James A., 1960-. II. Nhan đề

Tại sao các quốc gia thất bại : nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng, và nghèo đói

Phân loại DDC : 330 A184-WhyNa

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1200036, BO2100031
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)