John D. Finnerty
   
Dữ liệu biên mục

Finnerty, John D
        Project financing : asset-based financial engineering /  John D. Finnerty. - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2007
        xvii, 476 tr. : minh họa. ; 24 cm. - (Wiley finance series)

        Photocopy
        Thư mục tr. 433-439
        ISBN: 9780470086247
        
1. Đầu tư vốn. 2. Đầu tư vốn-- -- Nghiên cứu tình huống. 3. Công ty-- -- Tài chính-- -- Nghiên cứu tình huống. 4. Dự án. 5. Đầu tư. 6. Tài chính. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.152 F514-ProjF

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900158
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)