Dữ liệu biên mục
Allen, William T
        Commentaries and cases on the law of business organization /  William T. Allen, Reinier Kraakman. - 1st ed. - New York : Aspen Publishers, 2003
        xxv, 670 tr. ; 26 cm.        ISBN: 0735533849
        
1. Luật công ty - -- Hoa Kỳ. 2. Doanh nghiệp kinh doanh - -- Luật và pháp chế - -- Hoa Kỳ. 
I. Kraakman, Reinier H. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 346.730 65 A432-CommC

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0300096
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)