Damodar N. Gujarati
   
Dữ liệu biên mục
Gujarati, Damodar N
        Basic econometrics /  Damodar N. Gujarati. - 4e. - Boston : McGraw Hill, 2003
        xxix, 1002 tr. : minh họa ; 30 cm.
        Photocopy
        ISBN: 0072335424
        
1. Kinh tế lượng. 2. Econometrics. 

Phân loại DDC : 330.015 1 G896-BasiE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0300047
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)