Jay K. Rosengard
   
Dữ liệu biên mục

Rosengard, Jay K
        Property tax reform in developing countries /  Jay K. Rosengard. - 1st ed. - Boston : Kluwer Academic Publishers, 1998
        xvi, 212 tr. : minh họa ; 24 cm.        ISBN: 0792380959
        
1. Thuế bất động sản-- -- Quốc gia đang phát triển. 2. Thuế. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 336.220 917 R813-PropT

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400323
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)