Dữ liệu biên mục
Rosengard, Jay K
        Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển. Property tax reform in developing countries /  Ch.156 =  Jay K. Rosengard ; b.d. Hoàng Phương. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2003
        203 tr. : minh họa ; 30 cm.
        Photocopy
        Nguyên bản : Property tax reform in developing countries, 1998
        
1. Thuế tài sản - -- Quốc gia đang phát triển. 2. Thuế bất động sản - -- Quốc gia đang phát triển. 3. Property tax - -- Developing countries. 4. Real property tax - -- Developing countries. 

Phân loại DDC : 336.220 91 R813-PropT*

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400161
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)