prepared by Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
   
Dữ liệu biên mục
        Cost-benefit analysis of investment decisions : manual /  prepared by Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger. - [2e]. - [k.đ.] Harvard Institute for International Development, 1996
        [400] tr. : minh họa ; 28 cm.
        Photocopy
        Program on investment appraisal and management
        
1. Hiệu quả chi phí. 
I. Jenkins, Glenn P. II. Harberger, Arnold C.

Phân loại DDC : 658.155 4 J52-CostA

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001032
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)