Dữ liệu biên mục
Mishkin, Frederic S
        Kinh tế học về tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính. The economics of money, banking, and financial markets /  Ch. 3 4 7 12 =  Frederic S. Mishkin ; Nxb. Khoa học Kỹ thuật, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright d.. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 1995
        205 tr. ; 30 cm.
        Photocopy
        
1. Tài chính. 2. Tiền tệ. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng. 

Phân loại DDC : 332 M678-EconM*

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400093
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)