John W. Creswell
   
Dữ liệu biên mục

Creswell, John W.
        Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches /  John W. Creswell. - 2nd ed. - Thousand Oaks : Sage Publications, 2003
        xxvi, 246 tr. : minh họa ; 29 cm.
        Thư mục tr. 228-236
        Photocopy
        ISBN: 0761924418
        
1. Khoa học xã hội-- -- Nghiên cứu-- -- Phương pháp luận. 2. Khoa học xã hội-- -- Phương pháp thống kê. 3. Nghiên cứu. 4. Thiết kế. 5. Định lượng. 6. Định tính. 7. Phương pháp. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 300.72 C923-ReseD

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500063-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)