Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh
   
Dữ liệu biên mục

Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh
        Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh 2016 = Tra Vinh statistical yearbook 2016 /  Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. - 1st ed.. - Trà Vinh : Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, 2017
         333 tr. : minh họa, biểu đồ màu, 25 cm.
         Song ngữ Việt-Anh
        
1. Thống kê. 2. Niên giám thống kê. 3. Trà Vinh. 4. Sách song ngữ. 5. Trà Vinh-- -- Thống kê, -- 2016-- -- Ấn phẩm định kỳ. 6. Niên giám. 7. Thống kê. 8. Trà Vinh. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 315.97 CTKTV-TraVi16

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700147
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)